Integraal overzicht

Gericht op de gebruiker

Flexibel

Gericht op ontwikkeling

Integraal overzicht

Schooldashboard geeft een integraal overzicht van de prestaties van de school voor zowel het onderwijs als de bedrijfsvoering. In feite twee modules die afzonderlijk zijn te implementeren en tegelijk te integreren zijn tot één. Het grote voordeel hiervan is dat er een beter inzicht ontstaat in de samenhang tussen de inzet van mensen en middelen en de bereikte onderwijsresultaten.

Gericht op de gebruiker

Door de keuze mogelijkheden in gegevens selecties is de gebruiker in staat die overzichten te kiezen die aansluiten op zijn wensen en behoeften. Door de samenhang tussen de verschillende gegevens kunnen gemaakte selecties ook leiden tot nieuwe inzichten en conclusies.

Flexibel

De tool maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze te wisselen tussen dashboards zonder het overzicht ten aanzien van de gekozen selecties uit het oog te verliezen.

Gericht op ontwikkeling

De tool is gericht op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en de leerling in het bijzonder. Uitkomsten worden vergeleken met doelen, normen, of onderling en in de tijd. Hierdoor wordt zichtbaar of gemaakte keuzes en verrichtte inspanningen tot de gewenste resultaten leiden. Op basis hiervan kan er worden bijgestuurd.