De tool

De tool is op te bouwen uit een module die zich richt op de leerling en een module die zich richt op de bedrijfsvoering.

In de leerling module staan de uitslagen met betrekking tot de niet-methodische toetsen centraal. De docent, de begeleider en de schooldirecteur kunnen met een aantal klikken gegevens selecties en overzichten opvragen over de toets uitslagen van de individuele leerling, de groep of van de school. Deze uitkomsten zijn ook te volgen in de tijd en worden afgezet tegen de eigen interne normen, de normen van de inspectie, alsook de gemiddelde normen zoals bepaald door het Cito. De tool bevat naast grafische overzichten voor snelle inzicht in trends, ook cijfertabellen voor gedetailleerder analyses. De beschikbaarheid van digitale data maakt het de directie makkelijker, snel en efficiënt te rapporteren aan relevante stakeholders en te borgen dat aan de eisen van de Onderwijsinspectie wordt voldaan.

Met de module bedrijfsvoering heeft de bestuurder/directeur een instrument in handen om grip te krijgen op de belangrijkste financiële en personele indicatoren van de instelling of de eigen school. Met een aantal klikken, een helder overzicht over de baten en lasten, de belangrijkste financiële kengetallen en gerichte bestedingen en uitgaven. Naar keuze kunnen de uitkomsten worden gepresenteerd in de tijd, naar eenheid en ten opzichte van de gestelde doelen. Op personeel gebied kan dit bijvoorbeeld voor wat betreft de leeftijdsopbouw, het verzuim, de schaallonen en de bindingstoelage. Ook het aantal leerlingen en hun samenstelling qua gewicht en toekenning naar niveau maakt onderdeel uit van deze module. Van belang voor de samenstelling van de klassen en de mogelijke keuzen ten aanzien van passend onderwijs. Door de koppeling met ParnasSys is overige relevante informatie over de leerling beschikbaar zoals toets uitkomsten en de doorstroom naar andere onderwijsinstellingen.