Schooldashboard

De tool is op te bouwen uit een module die zich richt op de leerling en een module die zich richt op de bedrijfsvoering.

In de leerling module staan de uitslagen met betrekking tot de niet-methodische toetsen centraal. U kunt met een aantal klikken gegevens selecties en overzichten opvragen over de toets uitslagen van de individuele leerling, de groep of van de school. Deze uitkomsten zijn ook te volgen in de tijd en worden afgezet tegen de eigen interne normen, de normen van de inspectie, alsook de gemiddelde normen zoals bepaald door Cito. De tool bevat naast grafische overzichten voor snelle inzicht in trends, ook cijfertabellen voor gedetailleerder analyses. De beschikbaarheid van digitale data maakt het de directie makkelijker, snel en efficiënt te rapporteren aan relevante stakeholders en te borgen dat aan de eisen van de Onderwijsinspectie wordt voldaan.

Met de module bedrijfsvoering heeft de bestuurder/directeur een instrument in handen om grip te krijgen op de belangrijkste financiële en personele indicatoren van de instelling of de eigen school. Met een aantal klikken, een helder overzicht over de baten en lasten, de belangrijkste financiële kengetallen en gerichte bestedingen en uitgaven.

Functionaliteiten

INTEGRAAL OVERZICHT

Schooldashboard geeft een integraal overzicht van de prestaties van de school voor zowel het onderwijs als de bedrijfsvoering. In feite twee modules die afzonderlijk zijn te implementeren en tegelijk te integreren zijn tot één. Het grote voordeel hiervan is dat er een beter inzicht ontstaat in de samenhang tussen de inzet van mensen en middelen en de bereikte onderwijsresultaten.

GERICHT OP DE GEBRUIKER

Door de keuze mogelijkheden in gegevens selecties is de gebruiker in staat die overzichten te kiezen die aansluiten op zijn wensen en behoeften. Door de samenhang tussen de verschillende gegevens kunnen gemaakte selecties ook leiden tot nieuwe inzichten en conclusies.

FLEXIBEL & INNOVATIEF

De tool maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze te wisselen tussen dashboards zonder het overzicht ten aanzien van de gekozen selecties uit het oog te verliezen.

De tool is gericht op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en de leerling in het bijzonder. Uitkomsten worden vergeleken met doelen, normen, of onderling en in de tijd. 

DE LEERLING CENTRAAL

Het bestuursakkoord tussen het kabinet en de PO-Raad van 11 juli 2014 onderstreept het streven naar uitdagend en eigentijds onderwijs dat nog beter aansluit bij de talenten van ieder kind, van hoogvlieger tot laatbloeier. Een belangrijke voorwaarde om hieraan invulling te geven is de beschikking hebben over actuele en betrouwbare informatie over de leerprestaties en de ontwikkeling van de leerling. Met behulp van heldere overzichten en analyse mogelijkheden kunnen tijdig besluiten en acties worden genomen in het belang van de leerling.

Back To Top